Informacje:

1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych  (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków) 

2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków) 

3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych 

4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się 

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

6. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków) 

Dzieci nie słyszące do 16 roku życia wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 03-L wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu
Aby uzyskać legitymacje należy posiadać następujące dokumenty :

1. oryginał i kopie orzeczenia o niepełnosprawności
2. zaświadczenie od lekarza o niepełnosprawności
3. dowód rodzica lub opiekuna

W/w dokumenty należy złożyć:
ul Stachowicza 18 pok 1 , Kraków el.: 012.616 50 10
Osoby nie mieszkające na terenie Krakowa powinny starać się o legitymacje w Starostwach Powiatowych